Advies nodig? Neem direct contact op!


Verkoopvoorwaarden webshop

1. Algemeen

Deze online verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, bestellingen en overeenkomsten voor de verkoop van producten door De Looper NDO (verkoper) via de webshop. Deze voorwaarden sluiten de toepassing van alle andere voorwaarden uit tenzij door een Afnemer uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen met de directie van De Looper NDO.

2. Totstandkoming van overeenkomsten

2.1. alle offertes zijn vrijblijvend
2.2. Geoffreerde prijzen gelden slechts voor de geoffreerde hoeveelheden en omgekeerd
2.3. Een overeenkomst komt tot stand door een (online) bestelling en betaling en schriftelijke bevestiging door De Looper NDO.

3. Online bestellingen

Bestellingen kunnen geplaatst worden per post, telefoon, email of via de website. Verkoper verstuurt alleen orderbevestigingen als de contactgegevens goed zijn ingevuld en juist is. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, zal elke aanbieding van Verkoper niet langer gelden dan op de website aanwezig en de voorraad strekt.

4. Prijs

Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten. Voor verzending van gevaarlijke stoffen zoals chemicaliën wordt automatisch een ADR toeslag berekend. Bij een order onder de 250 euro wordt 15,00 euro kleine order toeslag berekend voor bestellingen binnen Nederland en 350 euro voor bestellingen binnen de rest van Europa.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1. In principe is er bij kopen via de webshop een directe betaling vereist. Voor betalen op rekening dient er contact te worden gezocht met ons verkoopteam via sales@delooperndo.com.
5.2. Voor orders naar aanleiding van een offerte aanvraag via de website geldt dat een eerste order (nieuwe klant ) vooraf betaald wordt of binnen 30 dagen na factuurdatum als dit vooraf schriftelijk is overeengekomen.
5.2. Bij een overschrijding van de toegestane betalingstermijn is de Afnemer vanaf dat moment de in dat land geldende wettelijke rente verschuldigd; daarnaast is de Afnemer  verplicht om een bedrag van tenminste 15% van de hoofdsom als incassokosten te voldoen.
5.3. Verkoper heeft het recht om bij een niet tijdige betaling verdere leveringen op te schorten.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1.  Alle door De Looper NDO geleverde goederen blijven eigendom van De Looper NDO totdat de Afnemer aan alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, de verplichting tot betaling van de koopprijs, met inbegrip van belastingen, rente en kosten, alsmede een eventuele schadevergoedingsplicht.
6.2. De Afnemer is gehouden deze goederen te onderhouden als een goed huisvader. Hij is verplicht de goederen op de door De Looper NDO in rekening gebrachte factuurwaarde tegen alle calamiteiten te verzekeren. Indien de goederen ten gevolge van een calamiteit verloren gaan of beschadigd worden moeten de verzekeringspenningen aan De Looper NDO worden betaald. De Afnemer is gehouden zijn verzekeraar(s) van deze verplichting in kennis te stellen, alsmede de namen en adressen van zijn verzekeraar(s) op eerste verzoek van De Looper NDO aan haar te op te geven. De Looper NDO is gerechtigd die verzekeraar(s) ervan op de hoogte te stellen dat verzekeringspenningen voor de door De Looper NDO geleverde goederen aan De Looper NDO voldaan moeten worden.
6.3. De Afnemer is gerechtigd om de goederen weder te verkopen of te verwerken binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.
6.4. Behoudens het hiervoor in onder 6.3. bepaalde is het de Afnemer verboden de door De Looper NDO onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op enige wijze te vervreemden, bezwaren, verhuren of anderszins aan derden ter beschikking te stellen zolang de Afnemer niet heeft voldaan aan alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
6.5. In geval De Looper NDO een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud geldt de overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van De Looper NDO op vergoeding van schade en gederfde winst.

7. Levering

7.1. Data en termijnen van levering zijn te allen tijde indicatief. Voor afwijkingen hiervan is de Verkoper niet aansprakelijk en het geeft de afnemer nimmer het recht om de Overeenkomst te annuleren.
7.2. Wanneer De Looper NDO zorgdraagt voor de verzending bepaalt zij te allen tijde welke vervoerder er gebruikt wordt voor de verzending.

8. Productinformatie

8.1. De informatie op de website  is met zorg samengesteld, maar is indicatief. De Looper NDO is derhalve niet aansprakelijk voor schade, letsel, verlies of kosten als gevolg van enige onjuistheid of vergissing in deze informatie.
8.2. De Afnemer draagt er uitsluitend zelf de verantwoordelijkheid voor dat de door hem bestelde producten geschikt zijn voor de door hem gewenste toepassing(en).

9. Garantie

9.1. De Afnemer dient uiterlijk binnen 24 uur nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dit ter kennis te brengen van de Verkoper.
9.2. het is aan het oordeel van De Looper NDO of er sprake is van een garantie kwestie.
9.3. Garantie geldt niet bij een verkeerd of onkundig gebruik van de producten, of wanneer het gaat om verbruiksartikelen zoals spuitbussen, kabels, probes etc.

10. (Terug)zending van Producten

10.1. De Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies, vertraging of schade bij transport van producten, ook niet indien de vervoerder door Verkoper is gekozen.
10.2. De Afnemer  wordt geacht de producten naar tevredenheid te hebben aanvaard wanneer door hem geen schriftelijke klacht binnen één werkdag na levering aan verkoper is gezonden. Een ingediende klacht schort de betalingsverplichting van de Afnemer  niet op en verkoper heeft een onderzoek recht naar de klacht.
10.3.  Na toestemming voor terugzending door De Looper NOD kan het artikel binnen 8 dagen na ontvangst worden geretourneerd op kosten van de afnemer. Wij nemen enkel een product retour wanneer het in originele staat wordt ontvangen. Dit houdt in dat het product:

  • In de originele productverpakking is ingepakt
  • Zowel het product als de productverpakking onbeschadigd, onbeschreven en onbeplakt zijn
  • Alle accessoires en handleidingen aanwezig zijn

Wanneer wij het product in ontvangst hebben genomen en aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zullen wij u per e-mail een credit factuur doen toekomen.

Retour adres

De Looper NDO B.V.
t.a.v. Retouren
Bukkumweg 24M
5081 CT  HILVARENBEEK

11. Aansprakelijkheid

Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies of schade (gevolgschade of andere schade) van de Afnemer , zijn werknemers, vertegenwoordigers of van derden in geval van een tekortkoming in een nakoming van zijn verbintenissen, gebrekkige Producten of in andere gevallen indien niet vaststaat dat een dergelijk verlies of een dergelijke schade is veroorzaakt door opzet of door grove schuld van Verkoper.

12. Tussentijdse beëindiging

Als de Afnemer tekort schiet in de nakoming van de verbintenis jegens Verkoper, failliet wordt verklaard of in surseance van betaling geraakt, danwel daartoe een aanvraag heeft gedaan, zullen alle vorderingen van Verkoper op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar worden. 

13. Technische informatie/intellectuele eigendom

Alle know-how, informatie, modellen, monsters of tekeningen en rechten op intellectuele eigendom m.b.t. de producten blijven eigendom van Verkoper. Behoudens schriftelijke toestemming van Verkoper zal de Afnemer  deze niet kopiëren, gebruiken of aan derden ter beschikking stellen, dan wel enige aanduiding van Verkoper verwijderen, onherkenbaar maken of van een nadere toevoeging voorzien.

14. Overmacht

Verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht en zij is gerechtigd om de nakoming van de overeenkomst uit te stellen dan wel op te zeggen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen staking, beschadiging van Producten, schade aan productiefaciliteiten.

15. Bedrijfsinformatie bescherming

De Looper NDO mag persoonsgegevens bewaren en gebruiken met als doel bepaalde services aan te bieden.  De Looper NDO zal de afnemer informatie versturen over overige producten en services die De Looper NDO aanbiedt en voor de Afnemer interessant zijn. Als de afnemer geen informatie wenst te ontvangen, neemt u dan contact op met de afdeling Marketing middels info@delooperndo.com.

16. Auteursrecht

De volledige inhoud van deze website is eigendom van De Looper NDO en is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden. Behalve voor privégebruik is het verboden de inhoud van deze site geheel of gedeeltelijk, onder welke vorm ook, te reproduceren, over te nemen of te delen met een derden. De toestemming de site te kopiëren voor privégebruik houdt echter niet in dat de inhoud geheel of gedeeltelijk mag worden overgenomen in een andere website, een elektronisch retrieval systeem, een publicatie of enig ander werk (op papier, elektronisch, of onder enige andere vorm).

17. Beperking van de aansprakelijkheid

(a) de inhoud van deze website (met name, onbeperkt, in verband met de kwaliteit, juistheid, volledigheid of doelgerichtheid van de inhoud); of
(b) de inhoud van enige andere website waarnaar wordt verwezen of toegang wordt verleend via hyper links of op enige andere manier via deze website (“Site van Derden”). De Looper NDO bekrachtigt noch bevestigt de inhoud van eender welke Site van Derden en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke sites (onder meer, maar niet beperkt tot, de verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de bewering dat de inhoud van een Site van Derden de wet of de rechten van een persoon overtreedt, obsceen, lasterlijk of schandalig is.

Van 15-7 tot 21-7
zijn wij helaas gesloten i.v.m. vakantie.